Leestafel

Start Schrijftafel Leestafel Wat is nieuw? English Schaken Chess

Abram, Ido, Opvoeding na Auschwitz, Lezing, 1998
In Duitsland woedt het debat welke betekenis de verschrikkingen van de uitroeiing van Joden en andere doelwitten van het nazi-regime nog kan hebben. Wordt het 'nooit meer' langzamerhand een holle frase? Of kan het geweten niet zonder de herinnering aan Auschwitz?

Allan, Machteld, Terug naar de oer-islam! De jihad tegen de orthodoxie; Islamologie; VN 25 juni 2005
Bespreking van Geen God dan God; Ontwikkeling en toekomst van de islam, door Reza Aslan. 
Geen god dan God is een apologie die gepresenteerd wordt als een inleiding op de islam. [...]
Zijn doel is om zijn publiek ervan te overtuigen dat de 'echte' islam vredelievend, vrouwvriendelijk en democratisch is, het allerbeste wat moslims en niet-moslims kan overkomen. Het staatkundige model waar we ons volgens Aslan op moeten richten, is een 'islamitische democratie'.

Bernard, Frits, Vooroordelen in sexualibus, in: Info, RVSH,1997 
De mens neigt er van nature toe vooroordelen te ontwikkelen. Het vooroordeel krijgt een gemakkelijke kans, ook of juist in sexualibus. De mens heeft immers de neiging te generaliseren en zogenaamde stereotypieën, of anders gezegd, ongedifferentieerde categorieën, te vormen; bijvoorbeeld: 'de jeugd van tegenwoordig Is gemakzuchtig'. De werkelijkheid wordt vereenvoudigd en in een soort foto samengevat. Heel algemeen zou men kunnen zeggen, dat een vooroordeel een oordeel Is dat men velt zonder objectieve criteria en dat later niet geverifieerd en gecorrigeerd wordt. Het Is een schijnoordeel dat meestal negatief is.

Bernard, Frits, Pedofilie - psychiatrische aspecten, 1997 
Meer dan twintig jaar geleden publiceerde ik in het Duitse vakbad SEXUAL- MEDIZIN, Medical Tribune, nummer 4, 1975, een uitgebreider verslag naar aanleiding van een door mij verricht empirisch onderzoek. In dat artikel [...]  waarschuwde ik toen al voor de mogelijke gevolgen van vervolging en onderdrukking. Nu, anno 1997, [...] is deze waarschuwing actueler dan ooit. Vandaar dat ik hieronder nog eens een korte samenvatting geef van de destijds door mij opgestelde thesen.

Bessems, Kustaw, 'Islam kan bijdragen aan ethiek'; interview met Tariq Ramadabn; Trouw 15 oktober 2004
Ook mensen die geen religie willen, willen wel ethiek. Waarden, normen, sociale rechtvaardigheid. Europa dreigt een maatschappij te worden van alleen maar productie en consumptie. Moslims kunnen aan een nieuwe ethiek bijdragen, als zij uit hun sociale en intellectuele getto's komen.

Burger, Gerard, Islam en moderniteit; 2005 
Op dit moment zijn we getuige van een boeiende botsing der meningen als het over Islam gaat. Nederland lijkt zich in twee kampen te splitsen. [...]
Van beide partijen mag verwacht worden dat ze de discussie meer inhoudelijk gaan voeren. De toon en de vorm staan te zeer centraal. Dat is een erg luie vorm van discussie.

Crijnen, Ton, Mohammed was een uiterst complexe persoonlijkheid; Trouw 24 september 2004 
Over: Barnaby Rogerson: Mohammed, biografie van de Profeet. Het Spectrum/Manteau. 
Voor moslims is hij de Rasoel Allah, de Gezondene van God, het menselijk archetype van volmaakte ontvankelijkheid voor het Hogere. Niet-islamieten daarentegen zien in hem vaak de satanisch-perverse verwekker van een gewelddadige godsdienst.
De Engelsman Barnaby Rogerson heeft een poging gedaan dit zwart-witbeeld grijs bij te kleuren.

Defieuw, Mieke & Adams, Carl, Hanteren van botsingen en conflictsituaties, Hoofdstuk 3 van de cursus Methoden van opvoeden en begeleiden van het 2e jaar orthopedagogie aan de Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, schooljaar 2001 - 2002. 
Conflicten zijn ons inziens onvermijdelijk en zijn gebeurtenissen die het contact kunnen verbeteren wanneer ze goed worden gehanteerd. Wij willen dan ook stilstaan bij deze conflicten en vooral bij de manier waarop we hiermee kunnen omgaan. Als basiswerk gebruiken we het onderzoek van Frans Gieles (1992) dat beschreven staat in zijn boek ‘conflict en contact’ (uitgegeven in eigen beheer). Zijn onderzoek was gericht naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie. Hij onderscheidt drie handelwijzen in het omgaan met conflictsituaties. Hij maakt zijn voorkeur voor ‘persoon ontmoeten’ duidelijk. Wij zetten de drie handelwijzen naast elkaar en willen ertoe komen dat de student bewust zijn handelen kan bepalen.

Dijk, Marc van, Elke soefi volgt eigen innerlijke spirituele school; Trouw, 18 februari 2005
"Soefisme is een weg van doen en ervaren.''
Een soefi kan iedere willekeurige religie aanhangen, maar evengoed geen enkele. Een soefi probeert anderen niet te 'bekeren' tot het soefisme. En geen soefi zal beweren dat hij de waarheid in pacht heeft. Wat doet een soefi wél?

Dungen, Maarten van den, Conflicten niet negeren maar aangaan; Onderzoeksbespreking, in: Jeugd en Samenleving, augustus/september 1993 8/9
Bespreking van het proefschrift van Frans Gieles, Conflict en contact; een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie.

Ernest, Lilian, Vriend of vijand? Over pedofilie en pedoseksualiteit; Scriptie Sociaal-Juridische hulpverlening; Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam, 2005
Veel pedofielen gaan op maatschappelijk verantwoorde wijze met hun gevoelens om en zullen dan ook nooit een kind schade berokkenen. Helaas wordt er aan deze groep pedofielen nooit aandacht besteed in de media. Ik hoop dan ook met deze scriptie een ander beeld te hebben geschetst van de pedofiel en dat mensen zelf gaan nadenken in plaats van de media te volgen.

Feddema, Hans, Demonisering van de islam leidt tot vijanddenken; Vredeslijst, 22 juli 2005
Graag sluit ik me aan bij de suggestie van predikant Fokko F. Omta in Trouw van 18 juli aan columnist Sylvain Ephimenco om voortaan niet meer van moslimterreur te spreken, maar van Al-Qaeda-terreur

Toelichting bij dit artikel (met name voor wie Trouw niet vaak lezen). 

 

Ferguson, Bob, Seksuele jeugdervaringen en welbevinden; Belangwekkende studiedag te Rotterdam, in: KOINOS Magazine # 21, 1999/1.
De algemene veronderstelling dat seksuele jeugdervaringen schadelijk zijn, dat deze schade op grote schaal voorkomt en over het algemeen intens is, wordt niet uit onderzoek bevestigd. De aannames dat het schade-effect voor jongens dan wel meisjes en voor klinische dan wel niet-klinische populaties vergelijkbaar is, blijken niet houdbaar. Kortom, een nuancering van wat op dit terrein als algemene waarheid wordt aangenomen is op zijn plaats.

Geysendorpher, Suzanne J.M., Geen tijd voor een aai over de bol ; verbaasde stagair in kindertehuis; in: 0 | 25, Juni 2001  
Pim wil kleuren maar dat mag niet, want de leiding heeft geen tijd om de kast met stiften open te maken. SPH-student Suzanne Geysendorpher liep stage in een leefgroep en beschrijft haar verbazing. ' Iedereen is zo ontzettend bewust aan het opvoeden, waar is de liefde gebleven?'

Geysendorpher, Suzanne J. M., Het zijn de kleine dingen die het doen, Afstudeerscriptie SPH, Ridderkerk, December 2000
...wanneer worden structuur en veiligheid teveel? Wanneer wordt structuur eerder belemmering dan veilige regelmaat? Wanneer wordt veiligheid ontwikkelingsbelemmering? Wanneer noem je het structuur en wanneer is het alleen nog maar streng? Op welk moment loopt de structuur voor de kinderen over in structuur die de groepsleiding zelf nodig heeft om overzicht te kunnen houden? [...]
Hoe kun je op zo’n manier structuur en veiligheid aanbrengen dat structuur en veiligheid geen beperkende factoren zijn en kinderen voldoende ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien?

Goslinga, Gorrit, Ingrijpende herziening van het begrip ‘seksuele kindermishandeling’. Nieuwe ontdekkingen van Bauserman, Rind en Tromovitch, in: KOINOS Magazine #20, 1998/4.
Over twee onderzoeken van Rind, Bauserman & Tromovitch.
Zij toetsen daarbij de wetenschappelijke juistheid van het begrip ‘seksuele kindermishandeling’ (Child Sexual Abuse, verder afgekort als CSA) en een viertal gebruikelijke opvattingen daaromtrent. Met name zoeken ze naar verbanden tussen CSA-ervaringen en psychologische problemen op latere leeftijd. Hun conclusies zijn opzienbarend.

Hommes, J.P. , Kinderen die je niet gemakkelijk loslaat; Over interacties met kinderen die al in hun eerste relaties teleurgesteld werden. In: J. de Wit, H. Bolle & J.M. van Meel, Psychologen over het kind 5, Wolters-Noordhof, Groningen, 1979.

Koning, Petra de, Scholen reageren verkrampt op ontuchtaffaires; geen nachtzoen meer, NRC Web 24 october 1998.
Gedragscodes, protocols, regels over wel of niet een kind op schoot. Onderwijzers proberen zich te beschermen tegen verdachtmakingen. Ze zijn erg bang door alle affaires. En wat ze lastig vinden: seksueel misbruik herkennen bij kinderen.

Jong, M.C. J. de, Hoe men een minderheidsgroep kan verketteren 
De manier waarop men een individu het zwijgen op kan leggen kan vele vormen aannemen, maar het belangrijkste mechanisme, dat andere mechanismen nodig heeft om te functioneren, is het proces van de criminalisatie.  
Het belangrijkste aspect bij het doen zwijgen van een individu is het tot het wezen van dat individu maken dat het voor hem het beste is om zijn mond te houden over zijn opinie (politiek of religieus), of zijn seksuele geaardheid. De basismethode om het individu te doen zwijgen, is hem bang te maken uit te komen voor zijn mening of gevoelens. 
Om dit te bewerkstelligen is het nodig het aspect van zijn persoonlijkheid dat onderdrukt dient te worden te criminaliseren.

Knap, Robin, Schaduw in groepen 
Door te wijzen naar de pedofielen, hoeven wij niet naar onszelf te kijken. Naar onze samenleving, de economie, de cultuur en onze gezinnen. Onze manier van opvoeden en onderwijzen. [...]
Willen wij echt naar oplossingen zoeken, dan moeten we niet langer proberen een zondebok te pakken te nemen. Dat kan alleen leiden tot excessen zoals hierboven beschreven! Wij moeten eerlijk naar onszelf durven kijken. Kritische zelfonderzoek, dat lijkt mij een goed begin.

Knap, Robin, De tegenstander ontmaskerd; Op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze; 
OK Magazine 77, mei 2001
Met stijgende verbazing probeer ik de toenemende heksenjacht te volgen. De moord op de 22-jarige Dennis Brocken was voor mij schokkend. Deze leeftijdgenoot, ik ben zelf ook 22, had een jongen gestreeld op zijn bovenkleding! De vader van de jongen vond dit blijkbaar onacceptabel en vermoordde de pedofiele jongeman met een slagersmes. Vervolgens werd de verdachte van deze moord (of doodslag) in diverse media gaandeweg als held betiteld. Dit riep bij mij gevoelens op van verbijstering. Dan is er een gezin uit Den Bosch dat niet meer welkom is in hun woonwijk. Reden: de zoon van zestien, die vier jaar geleden het een en ander 'gedaan' heeft met kinderen uit zijn buurt. Toen hij twaalf was, dus! Deze voorvallen laten mij niet los. Hoe komt het toch dat 'pedofiele' mensen zo gehaat worden? Ik heb geprobeerd hier een antwoord op te vinden.

Kort, Huib, Demonen; De veiligheidsutopie; in: Koinos 27 
De samenleving wordt geconfronteerd met grote problemen: nodeloos geweld, criminele asielzoekers en kinderen verkrachtende zedenmisdadigers. Het lijken problemen op zich, die elk een eigen aanpak behoeven. De vraag is echter of het wel op zichzelf staande problemen zijn, sterker nog: of het überhaupt wel problemen zijn. Het eigenlijke probleem ligt breder, is algemener en is diep geworteld in de samenleving als geheel. Het aanwijzen van zondebokken, als excuus voor een falende samenleving, is dan een bekende en kennelijk nog steeds succesvolle manier om het recht van de sterkste te laten gelden.

Lammers, M., Aanrakingsangst treft ook leerlingen en patiënten, De Volkskrant, 29 oktober 1998.
Door de groeiende aandacht voor seksueel misbruik, lijden steeds meer leraren en hulpverleners aan 'aanrakingsangst. Marijke Lammers waarschuwt voor de neiging steeds strengere regels in te voeren. Het probleem wordt daardoor eerder verhuld dan opgelost.

Laroui, Fouad, Kunnen moslims denken? De teloorgang van de Arabische traditie; VN 16 april 2005
Voor de verlichtingsdenkers was het Arabisch de taal van een roemruchte traditie die het mogelijk had gemaakt te ontsnappen aan de duistere Middeleeuwen. Tegenwoordig is 'achterlijk' het meest gehoorde woord als het om moslims gaat. Hoe is het zover kunnen komen ?

Leeuwen, Richard van, Meer van hetzelfde, of toch heel anders; De moeizame modernisering van de islam; Trouw 25 februari 2005
Alom wordt aangedrongen op vernieuwing van de islam, maar vergeten wordt dat binnen die religie al eeuwen een strijd om hervormingen woedt. De obstakels zijn politieke repressie en een polemisch vijandbeeld.

Maier, Henry W., Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in: Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiële hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), 
Acco, Amersfoort/Leuven, 1987
Het artikel verscheen oorspronkelijk in Child Care Querterly 8, Fall 1979, Human Sciences Press New York, onder de titel "The core of Care: Essential Ingredients for the Development of Children at Homa and Away from Home".
Dat kinderen zorg nodig hebben lijkt zo vanzelfsprekend, zo gewoon dat je er niet bij stil staat. Maar als kinderen in een tehuis komen te wonen en door beroepsopvoeders worden verzorgd, dreigen de gewone dingen ineens minder vanzelfsprekend te zijn. Vooral als er sprake is van behandeling in een tehuis dreigt het bijzondere het gewone te verdringen. 
Bovendien: wat is zorg eigenlijk? Wat houdt het in? Het is de moeite waard daarover verder na te denken aan de hand van het hier vertaalde artikel van Henry Maier. Naar onze mening zou ieder team van groepsleiders regelmatig stil moeten staan bij de vraag hoe het in hun groep zit met de zorg voor de kinderen. De zeven componenten die Maier noemt kunnen daarbij een leidraad zijn (de vertaler).

Palmen, Désiré, Pedofilie, het niet te accepteren 'anders' zijn ?  Een ethische beschouwing op grond van wetenschappelijke gegevens; (Student) Begeleider: Prof. Dr. E. Brugmans
Paper in het kader van de éénjarige beurs filosofie van de Radboudstichting . Juni 2001  

Via dit paper is gepoogd om meer inzicht te geven in de verschillende ideeën die er heersen over pedofilie. Zowel aan de kant van de maatschappij, als aan de kant van de pedofiel zelf. Beide visies zijn beschreven, geanalyseerd en waar nodig weerlegd en genuanceerd. Na het lezen van dit stuk zouden beide 'kampen' moeten inzien dat zij samen, met de overheid, collectief verantwoordelijk zijn voor in ethisch opzicht, de best mogelijke omgang met het thema pedofilie.

Binnen deze 'ideale' omgang moeten steeds twee aspecten in de weegschaal worden gelegd:

1. De bescherming van kinderen

2. Het respect voor de pedofiel

Plummer, Ken, Een sociologische kijk op pedofilie, uit het Engels vertaald door Edward Brongersma
Ik wil drie van de stellingen die sociologen hebben toegepast op gegevens over homosexualiteit, uiteenzetten, en kijken of die nu ook toegepast kunnen worden op pedofilie:

het afwijkend gedrag tot iets betrekkelijks maken, (deel 1)

het afwijkend gedrag vermenselijken, (deel 2)

het afwijkend gedrag als iets normaals afschilderen. (deel 3

 

Poll, R.,  Longstay voor tbs niet goed gebruikt; NRC 29 augustus 2005
De opvatting is dan dat de persoonlijkheidsstoornis geen feit is, niet echt bestaat, geen eigen werkelijkheid heeft, doch veelmeer een 'construct' is in het hoofd van de waarnemer. Deze onzekerheid en de discussies hieromtrent impliceren in ieder geval dat de behandeling van de persoonlijkheidsstoornis een vage zaak is.

Randall, John L. Met kromme taal kun je niet recht denken, Hoofdstuk 1 uit Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. Vertaling: Ben Füss, 1995
Op het gebied van menselijke seksualiteit onthullen de woorden die we gebruiken maar al te duidelijk de vast in het zadel zittende houdingen van onze cultuur .We leven in een samenleving die sterk afwijzend staat tegenover seks. Deze opmerking mag sommige lezers verrassend in de oren klinken, zeker nu de jaren '60 en '70 de naam hebben gekregen ons in een meer verlicht tijdsgewricht te hebben binnengeleid. Toch zijn, ondanks de alleszins reële veranderingen die zich in die periode hebben voorgedaan, onze onderliggende houdingen in de grond nog steeds afwijzend.

Ree, Frank van, Intieme relaties tussen jongeren en volwassenen; Zijn er criteria voor een goed contact? In KOINOS Magazine # 24, 1999/4.
Enige tijd geleden vond er een uitgebreide gedachtewisseling plaats in het nieuwsbulletin van de Landelijke Werkgroep JORis (Jongere-Oudere Relaties, intimiteit, seksualiteit) van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH), over de criteria waaraan een intieme relatie met een jongere moet voldoen om schade op latere leeftijd uit te sluiten, uitgaand van stellingen die al eerder waren geformuleerd door de Danish Pedophile Association. Orthopedagoog Dr. Frans Gieles nam daarbij het standpunt in dat in de huidige werkelijkheid volwassenen zich bij pedofiele en efebofiele relaties zeer terughoudend dienen op te stellen, omdat zij ook de verantwoordelijkheid dragen voor schade die maatschappelijke afwijzing, al of niet achteraf, teweeg kan brengen. Wij vroegen de gepensioneerde Nederlandse psychiater Dr. Frank van Ree naar zijn visie hierover.

Over
Ree, Frank van, Pedofilie; een controversiële kwestie. Analyse van een maatschappelijk vraagstuk; Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001: Een nieuwe aanzet tot nuance, Boekbespreking door Chris, Nederland

Ree, Frank van, De pedofiel als zondebok, In HN, Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999 pag 1-10
In korte tijd werd een groep mensen die jarenlang was doodgezwegen, razendsnel gestigmatiseerd en opnieuw in de hoek gezet. Frank van Ree [...] over de vraag hoe de samenleving met pedofielen zou kunnen omgaan.

Rind, B., Bauserman, R. & Tromovitch, Een onderzoek naar de veronderstelde eigenschappen van seksueel misbruik van kinderen, gebaseerd op niet-klinische steekproeven, Lezing, Rotterdam, 18 december 1998.

Rivas, Titus, Cirkelredeneringen en kategoriefouten in de afwijzing van vrijwillige intieme relaties tussen volwassenen en kinderen 
Helaas lijken een heleboel mensen ervan overtuigd dat als je onderkent dat er seksueel misbruik van kinderen bestaat, je DUS automatisch ook zou moeten onderkennen dat er helemaal geen positieve close platonische vriendschappen of erotische relaties tussen volwassenen en kinderen buiten de eigen familie (kunnen) bestaan. Dat is natuurlijk net zo logisch als dat het bestaan van verkrachting van vrouwen door mannen zou bewijzen dat er geen liefdevolle, vrijwillige relaties tussen vrouwen en mannen bestaan. Gelukkig zien veel mensen wel in dat deze manier van denken niet deugt als je hen daarop wijst. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal andere denkfouten meespeelt wanneer het gaat om het onderwerp close vriendschappen en erotische relaties tussen minderjarigen en meerderjarigen. Daar besteed ik aandacht aan in dit artikel.

 

Roelofs, Gerard; Interview met -, in: Dagblad De Limburger, 8 augustus 1999, door Sjors van Beek en Jasper Groen.
'Niet elke pedofiel is een smeerlap'
Pedofilie. Kinderporno. In de publiciteit worden pedofielen wederom afgeschilderd als smeerlappen. Ten onrechte, vindt de Maastrichtse psychiater/seksuoloog Gerard Roelofs. ,,Bij een gewone verkrachting wordt toch ook niet gezegd: 'daar heb je die verdomde heterofielen weer’?"

 

Spiering, Hendrik, Die cruciale jaren vijftig; NRC 3 maart 2003; TAVERNE EN SCHUYT OVER DE MODERNISERING VAN NEDERLAND
De statische Nederlandse standenmaatschappij werd al in de jaren vijftig doorbroken.
Veel nieuws brachten de jaren zestig niet. Aldus Schuyt en Taverne.

 

Vries, Bas de, Neem de Koran niet letterlijk; De humor en twijfel van Ziauddin Sardar; Trouw 6 november 2004
Over: Ziauddin Sardar: Desperately Seeking Paradise - Journeys of a Sceptical Muslim.
Granta Books, London.
Het boek van Sardar (1951) laat zich lezen als één lang pleidooi voor een islam waarin iedere generatie haar eigen interpretatie van de Koran voor zich mag opeisen. In plaats van, zoals nu te vaak gebeurt, klakkeloos achter de middeleeuwse opvattingen van de dominante kaste van schriftgeleerden aan te lopen.
Het aantrekkelijke van 'Desperately Seeking Paradise' is niet alleen dat het een soort verkorte cursus islam biedt, verzorgd door iemand die met beide benen in de westerse samenleving staat. Het is ook goed geschreven en vol van de zelfspot, die vaak ontbreekt in de zwaarwichtige discussies over de islam.

Start Schrijftafel Leestafel Wat is nieuw? English Schaken Chess