Schrijftafel

Start Schrijftafel Leestafel Wat is nieuw? English Schaken Chess

Gieles, Frans, Islam, spiritualiteit, vrijheid en engagement; voorpublicatie uit 'Spiritualiteit, vrijheid en engagement', door Bert Stoop en Titus  Rivas, 2005 
Islam en spiritualiteit? Islam en vrijheid? Engagement? Denk eens aan de vrouwen en de jihad!
Toch gaan we er eens even naar kijken. 
We kijken eerst naar de Qur'an als voornaamste bron en dan naar de ontwikkeling die de islam heeft meegemaakt. We komen dan dan toch wijze, emanciperende en spirituele teksten tegen die ook nu nog gelezen worden. Verschillen in taal en cultuur zijn hierbij echter lastig. 
Door studie van taal en cultuur, en door te schrijven, bijvoorbeeld dit hoofdstuk, tracht ik hier toch een brug te slaan. Er is grote behoefte aan bruggen, aan contact. Er is nu grote behoefte aan mensen die het contact met de jonge allochtonen kunnen herstellen. Deze beroepen zich soms op de islam voor hun soms wel heel specifieke wijze van vrij zijn, emancipatie en engagement... 
Wat weten ze ervan? Vragen genoeg. We gaan naar de bronnen. 

Gieles, Frans, Gnosis: vrijgekomen kennis die vrij kan maken; voorpublicatie uit              'Spiritualiteit, vrijheid en engagement', door Bert Stoop en Titus  Rivas, 2005.
Gnosis is eeuwenoude wijsheid die destijds door de katholieke kerk in de ban werd gedaan.
Egyptische monniken stopten, naar wij nu vermoeden, hun oude geschriften in stenen kruiken en verborgen ze. In de vorige eeuw werden ze teruggevonden in een grot bij Nag Hammadi.
De geschriften zijn intussen ook in het Nederlands vertaald.
Het blijkt dat deze kennis ook in de soefistische stroming van de islam bewaard is gebleven. De islam is meer dan een oproep tot jihad, strijd.
Wat zijn die inzichten? Wat betekenen ze voor onze tijd?

Gieles, Frans E.J., De Verlichting - Sapere aude! (Durf te denken! - Kant), 2005 
Modern Links beroept zich op De Verlichting, modern Rechts is verdeeld: sommigen adoreren De Verlichting, anderen verketteren 'm. Zelfs zij die De Verlichting verafschuwen zeggen dat de islam eend door De Verlichting heen moet gaan. Alle reden om eens te bezien wat De Verlichting nu eigenlijk inhoudt. [...]
Wie de moslims oproept om 'eindelijk eens door De Verlichting heen te gaan, kent de geschiedenis niet. Rond het jaar 1000 zei Ibn Sina dezelfde dingen als Kant zo tegen het jaar 1800 zei. 
De Verlichting is niet een eenduidig proces dat in enkele termen beschreven kan worden. Het is een ontwikkeling die ongeveer drie eeuwen geduurd heeft, die in diverse landen plaats vond met verschillende accenten per tijd en per land. Ook inhoudelijk zijn de ideeŽn van De Verlichting niet eenduidig. [...]

Gieles, Frans E. J., Barbertje moet hangen; Valkuilen, valstrikken en fouten in het forensische persoonlijkheidsonderzoek. 
Dit artikel zal als hoofdstuk in een in 2006 uit te brengen boek verschijnen. Dit is de tweede versie ervan. 
Met "valkuilen" bedoel ik hier de vallen die de situatie de forensisch onderzoeker graaft.
Herkent deze het niet, dan worden het "valstrikken" voor de onderzochte. De onderzochte is doorgaans verbijsterd over wat hem overkomt. Naast die valkuilen en valstrikken zijn er een aantal problemen. Er worden fouten gemaakt en het is nog maar de vraag hoe de individuele onderzoeker met zijn enorme macht weet om te gaan. En op de achtergrond spelen overtuigingen en visies
Het onderstaande is gebaseerd op algemene kennis van het forensische werkveld en nu meer in het bijzonder op de bestudering van 25 door deskundigen Pro Justitia uitgebrachte rapporten inzake zedenzaken waarbij minderjarigen dan wel afbeeldingen van minderjarigen betrokken waren. Het is een concrete toespitsing van een veel algemener probleem dat ik onder de aandacht wil brengen, ter nadere bestudering. 
[...] 
In 25 rapporten - en zoveel niet geziene valkuilen, gelegde valstrikken, problemen en fouten. Dit vergt nadere studie en bezinning, en wel op fundamenteel niveau, het niveau van de achterliggende denkmodellen en visies, dus ook filosofische bezinning. 

Gieles, Frans E. J., Een methodische blunder, Over de opvang van de AMA's, april 2003. 
[...] Er komen door het regeringsbeleid gaandeweg minder jeugdige asielzoekers ons land binnen. Nunspeet en andere opvangplaatsen worden gesloten en er verrijst een nieuwe opvang in Vught. In plaats van dat men zuinig is op de ontwikkelde methodiek, wordt deze met een pennenstreek van tafel geveegd en vervangen door een andere. [...] 
Dit is een methodische blunder, gelijk aan die van de dokter die, zonder enig onderzoek te doen, een dieet voor maagpatiŽnten voorschrijft aan iemand met keelpijn. De doelgroepen van Vught en die van Wezep, om ze zo maar even te noemen, verschillen zodanig in zoveel essentiŽle opzichten, dat het zonder meer overhevelen van de methodiek van Wezep (die daar wel werkt) naar Vught met recht een methodische blunder genoemd mag worden.

Idem: Een P.S. over de amaís; juli 2003   
Er worden hier politieke beslissingen genomen op dubieuze politieke gronden op de zeer korte termijn. Kinderopvang en de  methodiek echter behoren te allen tijde door pedagogische en humane motieven te worden geleid. 

Idem: Alleen op de wereld; Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (Ama's) in Nederland; augustus 2005
De staat faalt. De samenleving moet zo'n Vitalis zijn. De staat is het niet: die verkoopt het kind op de achttiende verjaardag aan straatzwervers en bordeelhouders. De staat 'ziet' het kind niet en denkt strikt bureaucratisch in kunstmatige grenzen en regels. Het loopt in de weg en kost teveel geld. Zelfs eetgeld is er tegenwoordig niet meer bij, al kan het zijn dat een wijze rechter hier een stokje voor gestoken heeft op 8 augustus 2005. De staat denkt niet meer humaan. Dus moeten wij het doen als burgers

 

Gieles, Frans, Hoe kun je omgaan met conflicten in een leefgroep? Een deel van de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor groepsleiders om het klimaat in leefgroepen te verbeteren, december 1982, Nijmegen, K.U., Vakgroep orthopedagogiek

Gieles, Frans, Klimaatbevordering in leefgroepen, Aanzetten tot een conflicthantering; Verslag uit een lopend onderzoek, In: J.E. Rink & J. Rijkeboer, Bruikbaar onderzoek in de hulpverlening; de ontwikkeling van praktijktheorie, discussie- en werkboek; Wolters-Noordhoff, Groningen 1983.

Gieles, Frans, "Een groepsleider is ook maar een gewoon mens"; Over het omgaan met je eigen grenzen, Fice Bulletin, dec. 1984; LEZING gehouden op de gelijknamige studiedagen van FICE Ė Nederland op 6 en 27 november 1984

Gieles, Frans: Een groepsleider is ook maar een gewoon mens; Voorbereiding op de inleiding van Frans Gieles, FICE NL, november 1984

 

Gieles, Frans, Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

Gieles, Frans E.J., Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992

Inhoud van het hier weergegevene.
.

Voor snelle vogels:

Samenvatting 

Handelingsonderzoek (Hoofdstuk III)

De methodiek (hoofdstuk XI)
.

Over de discours:  

De Discours (Pp 45, 46, 49 & 51)
Het begrip 'discours ' is afkomstig van Habermas, met name van diens veel geciteerde hoofdstuk van 1971. [..] Habermas bespreekt in dat stuk zijn aanzet tot een algemene theorie van het communicatieve handelen. In het dagelijks leven is communicatief handelen noodzakelijk, doch pas mogelijk als men over en weer vooronderstelt dat de gesprekspartners aanspraak mogen maken op geldigheid van wat zij zeggen. Zo niet, dan stopt de 'gewone' communicatie en moet men overstappen op de discours. Daarin worden die geldigheidsaanspraken expliciet ter discussie gesteld. De discours dient dus om de geproblematiseerde geldigheidsaanspraken van meningen, normen en uitingen met argumenten te funderen.  

Geldigheid van uitspraken in de discours (Habermas) (pag. 50, schema III 6)
.

Recensies:

Dungen, Maarten van den, Conflicten niet negeren maar aangaan; Onderzoeksbespreking, in: Jeugd en Samenleving, augustus/september 1993 8/9
Bespreking van het proefschrift van Frans Gieles, Conflict en contact; een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie.

Recensie van Conflict en Contact, door Dr. Leo E.E. Lighthart, in FICE Bulletin nr 1, 1993.
.

Zie ook: 
Defieuw, Mieke & Adams, Carl,
Hanteren van botsingen en conflictsituaties
Hoofdstuk 3 van de cursus Methoden van opvoeden en begeleiden van het 2e jaar orthopedagogie aan de Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, schooljaar 2001 - 2002. 
Conflicten zijn ons inziens onvermijdelijk en zijn gebeurtenissen die het contact kunnen verbeteren wanneer ze goed worden gehanteerd. Wij willen dan ook stilstaan bij deze conflicten en vooral bij de manier waarop we hiermee kunnen omgaan. Als basiswerk gebruiken we het onderzoek van Frans Gieles (1992) dat beschreven staat in zijn boek Ďconflict en contactí  

 

Delen van
Gieles, Frans & Visser, Jeanette, Methodiek ontwikkelen voor praktijk en opleiding ; Verslag van het project Fondsvorming Leefsituatiewerk; Raad voor het Hoger Beroepsonderwijs, 's-Gravenhage, & Stichting Samenwerking Jeugdhulpverlening Utrecht, 1988
Verslag van een handelingsonderzoek waarin door leefsituatiewerkers, docenten inrichtingswerk en onderzoekers methodiek voor het werk en voor de beroepsopleiding is ontwikkeld. Het proces van methodiekontwikkeling wordt beschreven en toegelicht met een deel van de inhoudelijke resultaten. De hier toegepaste en aanbevolen methode bleek bruikbaar voor methodiekontwikkeling, voor teambegeleiding en voor beroepsopleiding. De methode houdt in dat het verhaal over het handelen in de praktijk systematisch wordt verteld, geanalyseerd en kritisch wordt besproken in een cyclisch proces waarin methodiek ontwikkeld wordt. 

Gieles, Frans, De zorg als kerntaak, in: Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

Gieles, Frans, Je positie als groepsleider en intimiteit; Inleiding van de Studiedag Omgaan met intimiteiten in het jeugd- en jongerenwerk, BSJ, sector Recreatief Educatief werk, Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn, 's-Hertogenbosch, 16 april 1994

Gieles, Frans E. J., 'Love is not enough' maar het kan ook beslist niet zonder. Referaat op het congres "De vorming van de opvoeder", Vlaamse Beroepsvereniging voor Opvoeders vzw,
6 november 1981; Kontaktblad Vlaamse beroepsvereniging voor Opvoeders, 11-6, 1981, 23-31

Gieles, Frans, Structuur in de leefgroep; Kontaktblad, Vlaamse Beroepsvereniging voor Opvoeders vzw 12-6, november-december 1982
Over klavertjes, worstjes en ...

Gieles, Frans, Kan individuele begeleiding binnen de leefgroep? Studiedag V.V.J.G. Oost-Vlaanderen, Sector Bijzondere Jeugdzorg, 12 mei 1989
Ja, mits ...

Gieles, F.E.J., Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995; in: tOKK,
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, Leuven, 22-3, september 1997, pp 129 - 132

Gieles, F.E.J., Lezing voor forumgesprek over pedofilie, Utrechtse Faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen Alcmaeon, 22 januari 1997.

Schaf verwarrend begrip 'pedofilie' af; Utrechts Nieuwsblad, Opinie, 23 januari 1997
Mede onder invloed van de zaak-Dutroux is de omschrijving van het begrip verschoven van 'houden van kinderen' naar 'seks met kinderen'.
Die spraakverwarring verlamt de discussie over intimiteit tussen volwassene en kind, stelt Frans Gieles. 'Pedofilie' kan daarom beter worden afgeschaft.
.

Gieles, F.E.J., "Ik wist er geen raad mee", Jongeren spreken achteraf over vrijwillig aangegane seksuele contacten met volwassenen, in: NVSH LwgJORis Nieuwsbrief 45, april 1997.

Gieles, F.E.J., Seksuele ervaringen van kinderen nader onderzocht, over het werk van Rind, Bauserman en Tromovitch, in OK Magazine 67, maart 1999

Gieles, F.E.J., Meneer de President...  Amerika schrikt van wetenschappelijk onderzoek van Rind cs., in: OK Magazine nr. 69, juli-aug 1999

Gieles, F.E.J., Wetenschap en moraal of: de controverse rond Rind c.s.; De tegenargumenten beantwoord, 1999
In dit artikel kijken we naar de argumenten die zijn ingebracht tegen de meta-analysis van Rind c.s. (1998). Voor een eerlijk wetenschappelijk debat dient men de argumenten te stellen in de vorm van een vraag, niet in de vorm van een stelling. De meeste opponenten spraken in stellingen, veelal met een sterke emotionele lading en heel wat retoriek. In dit artikel vertaal ik deze tegenwerpingen in vragen en voorzie ik deze van een antwoord.

Gieles, F.E.J., De strijd om de vrije wil, de feiten en de moraal   Het debat rond de publicaties van Rind, Bauserman & Tromovitch gaat door; een overzicht, 1997 - 2002 ; OK Magazine, januari 2003
Het gaat hier om onderzoek naar mogelijke schade door wat de schrijvers consequent en politiek correct seksueel misbruik van kinderen blijven noemen. OK schreef er al eerder over (in de nummers 63, 67, 69 en 70) en het debat is doorgegaan. We pakken de draad weer even op en bezien de laatste ontwikkelingen. Het debat is fel en gaat over twee zaken die in het debat vaak door elkaar heenlopen, maar die ik hier scherp uit elkaar wil houden: feiten en moraal.   

Gieles, Frans E. J., Een Doorbraak in het Denken? Is pedofilie een ziekte? Discussie in Archives of Sexual Behavior - Een Verslag. Vertaald uit: Ipce Newsletter E15, March 2003.

Het december 2002 nummer van Archives of Sexual Behavior is een themanummer over pedofilie.
Richard Green houdt een pleidooi om pedofilie te schrappen uit het DSM, het Diagnostic & Statistical Manual - het Diagnostisch en Statistisch Handboek) het bekende handboek dat psychische ziekten definieert. Daaronder is ook pedofilie, zij het onder zekere voorwaarden. 
Gunter Schmidt schrijft dat niet alle pedofielen per se gewetenloze aanranders zijn; eerder hebben mensen met pedofiele gevoelens een gewetensprobleem, een moreel dilemma. Zij verdienen eerder respect dan veroordeling. Dan volgen 21 commentaren van andere auteurs, waarna Green en Schmidt weer reageren.
In dit artikel geef ik een verslag van deze discussie. Een doorbraak ik het denken? Of op zijn minst in de manier van discussiŽren? 

Gieles, F.E.J., Over recidive gesproken..., Een meta-analyse besproken, in OK Magazine nr 70, oktober 1999.
Over  Predicting Relapse: A meta-Analysis of Sexual Offender Recidivism Studies, R. Karl Hanson and Monique T. BussiŤre, Department of the Solicitor General of Canada. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology, edited by the American Psychological Association, 1998, Vol. 66, No. 2, pp 348-362
De bevindingen spreken de algemene overtuiging weer dat seksuele delinquenten onvermijdelijk in herhaling vallen. Slechts een minderheid van de onderzochte groep (13,4% van de 23.393 personen) heeft, voor zover bekend, een nieuw seksueel delict gepleegd binnen een follow up periode van gemiddeld 4,5 jaar.
De bevindingen spreken de algemene overtuiging weer dat seksuele delinquenten onvermijdelijk in herhaling vallen. Slechts een minderheid van de onderzochte groep (13,4% van de 23.393 personen) heeft, voor zover bekend, een nieuw seksueel delict gepleegd binnen een follow up periode van gemiddeld 4,5 jaar.
Frenken's gebruikelijke cijfer van 90% recidive lijkt mij nu toch meer een overtuiging dan een feit. Het verschilt mij toch iets te veel van de hier gevonden 12,7% vanuit 61 onderzoeksverslagen.

Bijlage
Antwoorden van de minister van Justitie op de vragen van het lid Arib (PvdA) over maatregelen tegen seksueel misbruik van kinderen (Ingezonden 16 maart 2004; nr. 2030410700).
Is het waar dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is vergeleken met andere delinquenten? Zo ja, hoe hoog is dit percentage?
[....] 
Nee, het is onjuist dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is in vergelijking met andere delinquenten.

 

Gieles, F.E.J. , Seksuologie nu: twee recente congressen, In: OK Magazine 81, juni 2002
Onlangs bezocht ik twee congressen en daar is wel iets over te vertellen. 

 Parijs, 15th World Congress of Sexology, juni 2001.

Zweden, Congres van de Nordic Association of Sexology, september 2001.

 

Gieles, F.E.J., Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens? Lezing op het 15e World Congress of Sexology, Parijs, juni 2001 en op het congres van de Nordic Association of Clinical Sexology, Visby, Zweden, september 2001 en te publiceren in European Journal of Medical Sexologie: Sexologies. 

* Dit is een externe link naar de site waarop deze lezing staat in zes talen met een achtergrondartikel en vele andere artikelen.

Sinds een jaar of twintig heb ik geprobeerd mensen te helpen die moeite hebben met hun pedofiele gevoelens. Ik doe dit als vrijwilliger voor werkgroepen in de NVSH. In de afgelopen twee jaar hebben zich nogal wat jonge mannen aangemeld, vooral studenten in hun twintiger jaren.
De twintiger jaren zijn die van het maken van afspraakjes en vinden van een partner. Deze mannen echter voelen zich aangetrokken tot kinderen, jongens of meisjes, en durven hier veelal niet over te spreken - niet met hun medestudenten, niet met hun ouders of familie. Het is ook de leeftijd waarop men wegtrekt uit het ouderlijk huis en waarop men meer eigen keuzen kan maken. Dan leven we ook nog in de tijd van Het Internet. De gevoelens, vooral door kinderen aangetrokken te worden, pedofiele gevoelens, kunnen een obsessie worden die de persoon en dien opleiding helemaal kan blokkeren. Wij horen vaak vertellen over obsessie, depressie en zelfs suÔcideplannen. Sommige van hen blokkeren hun gevoelens, anderen gooien alle remmen los en komen in grote problemen met politie en justitie, alsook met hun sociale omgeving en hun familie. [...]
Ik wil onderscheid maken tussen drie manieren van doen: (1) 'Behandeling', (2) Zelfhulp en (3) Echte therapie. Ik heb een schema gemaakt om de verschillen te laten zien.

Gieles, Frans, Gevaarlijk voor de jeugd -  De gevaren van het beschermen van kinderen tegen seksualiteit .  Bespreking van het boek van Judith Levine, Harmful for Minors, The perils of protecting children from sex, 2001, University of Minnesota Press, Minneapolis / London
 Lezing, Rotterdam, 1 november 2002, Studiemiddag Aljen Klamergroep, Pauluskerk, "Per definitie misbruik? Beeld en werkelijkheid"

Gieles, Frans, Ethiek en mensenrechten in jeugd-ouderen relaties; 'Richt vooral geen schade aan', in: Ipce Newsletter E 14, oktober 2002 
In de jaren '90 hebben de Ipce leden gediscussieerd over ethiek. Ik heb aandachtig naar de leden geluisterd en vat nu de voornaamste punten die ik gehoord heb samen.

Gieles, Frans, Een college over pedofilie: stoornis of ...?
Nijmegen, psychologie, 10 november 2005 & Tilburg, psychologie, 14 november 2005

Tekst

Samenvatting en schema's 

Literatuurlijst

Vragen en antwoorden

 

Gieles, Frans, Drie dozen uit het archief 

Uit de oude doos
Drie verhalen, geschreven in 1961 - '62 over clubhuiskinderen aan wie ik gitaarles gaf. Ofwel 'de orthopedagoog in de dop'

De Teddy Bear 

Ik zal buiten op je wachten 

Viering zonder uitzicht 

Uit de mid-life doos
Drie bundels gedichten, 1980 - 1990

Levensloop

De schaduwkant ontmoet

Ontmoetingen met kinderen in tehuizen

Uit de doos van de oude
Persoonlijke essays, 2002

Narcisme

Oedipale toestanden 

Wat bezielt die mensen?

Nieuw evenwicht

 

Start Schrijftafel Leestafel Wat is nieuw? English Schaken Chess